Thursday, February 18, 2010

ஸ்ரீ வெங்கடேச அஷ்டோத்தரஸதம்


ஸ்ரீ வெங்கடேச அஷ்டோத்தரஸதம்

1. பகவன் வேங்கடேஸஸ்ய நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஸதம்
அனுப்ருஹிஸ்ந்தோ க்ஷிப்ரஸ்திதி ப்ரதம் ந்ருணாம் //

2. ஸாவதானேன மனஸா ஸ்ருண்வந்து ததிதம் ஸுபம்
ஜபதம் வைகாணஸ: பூர்வம் ஸர்வ ஸௌபாக்ய வர்த்தனம் //

3. ஓங்கார பரமார்த்தஸ்ச நரநாராயணாத்மக:
மோக்ஷலக்ஷ்மீ ப்ரணாகாந்தோ வேங்கடாசல நாயக://

4. கருணாபூர்ணஹ்ருதய: டேங்கார ஜன ஸௌக்யத:
ஸாஸ்த்ர ப்ரமாண கம்யஸ்ச யமாத்யஷ்டாங்க கோசர; //

5. பக்த லோகைகவரதோ வரேண்யோ பய.நாஸன:
யஜமான ஸ்வரூபஸ்ச ஹஸ்தன்யஸ்த ஸுதர்ஸன; //

6. ராமாவதாரோ மங்கேஸோ நாகார ஜப ஸுப்ரிய:
யஜ் ஞேஸோ கதி தாத ச ஜகதீவல்லபோ வர: //

7. ரக்ஷ ஸந்தோஹ வர்ச்சஸ்வி ரகுபுங்கவ:
தானதர்ம பரோயாஜி கனஸ்யாமல விக்ரஹ: //

8. ஹராதி ஸர்வதேவாட்யோ ராமோ யதுகுலாக்ரணீ
ஸ்ரீநிவாஸோ மஹாத்மஸ்ச தேஜஸ்வீ தத்வ ஸன்னிதி://

9. த்வம்ர்த்த லக்ஷ்யரூபஸ்ச ரூபவான் பாவனோ யஸ;
ஸர்வேஸ; கமலாகாந்தோ லக்ஷ்மீ ஸல்லாப ஸாம்முக: //

10. சதுர்முக ப்ரதிஷ்டாத ராஜராஜவரப்ரத:
சதுர்வேத ஸிரோரத்னம் ரமணோ நித்யவைபவ: //

11. லக்ஷ்மிப்ரஸாதகோ விஷ்ணு: தேவேஸோ ரம்யவிக்ரஹ:
மாதவோ லோகநாதஸ்ச லாலிதாகில ஸேவக: //

12. யக்ஷகந்தர்வ வரத: குமாரோ மாத்ருகார்சித:
ரடத்பாலக போஷி ச ஸேஷஸைல க்ருதஸ்தல: //

13. ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணஸ்ச த்வைத தோஷ நிவாரண:
திருயக்ஜந் த்வர்சிதாங்கிரிஸ்ச நேத்ரானந்த கரோத்ஸவ: //

14,த்வாதசோத்தம லீலஸ்ச தரித்ர ஜனரக்ஷக:
ஸத்ருக்த்யாதி பீதிக்னோ புஜங்கஸயன ப்ரிய: //

15. ஜாக்ரத் ரஹஸ்யா வாஸஸ்ச ய: ஸீஷ்ட பரிபாலக:
வரேண்ய பூர்ணபோதஸ்ச ஜன்ம ஸம்ஸார பேஷஜம் //

16. லோகார்சா முக்யமூர்திஸ்ச கேஸவாத்யவதாரவான்
ஸாஸ்த்ர ஸ்ருதானந்த லீலோ யமஸிக்ஷா: நிபர்ண: //

17. மானஸம்ரக்ஷணபர இரிகுணாங்குர தான்யத:
நேத்ரஹீனாக்ஷிதாயி ச மதிஹீண மதிப்ரத: //

18. ஹிரண்யதான க்ராஹீச மோஹஜால நிக்ருந்தன:
தைதாலாக்ஷதார்ச்யஸ்ச யாதுதான வினாஸன: //

19. யஜுர்வேத ஸிகா காம்யோ வேங்கடோதக்ஷிணாஸ்த்தித:
ஸாரபுங்கரணீ தீரோ ராத்ரௌ தேவகணார்ச்சித: //

20.யதனவத் பல ஸந்தாதா ஸ்ரீஜபாத் தனவ்ருத்தி க்ருத:
கலிங்காரஜாபீ காம்யார்த்த ப்ரதான ஸத்யாந்தர: //

21. ஸ்வ ஸர்வ ஸ்த்தி ஸ..ந்தாதா நமஸ்கர்து ரபீஷ்டித:
மோஹதாகில லோகஸ்ச்ச நானாரூப வ்யவஸ்தித: //

22. ராஜீவ லோசனோ யஞய வராஹோ கண வேங்கட:
தேஜோராஸி க்ஷண: ஸ்வாமி ஹார்தா வித்யா நிவாரண: //

23. இதி வேங்கடேஸஸ்ய நாம்.நாமஷ்டோத்தரம் ஸதம்
ப்ராத: ப்ராத ஸமுத்தாப ய: படேத் பக்திமான் நர:
ஸர்வேஷ்டார்தா நவாப்நோதி வேங்கடேஸ ப்ரஸாதத: //

வேங்கடேஸ ஸதம் ஸ்லோகத்தை தினமும் அனுஸந்திப்பவர்கள் குபேர ஸம்பத்தை
அடைவார்கள் என்று பெரியோர்கள் கூறுவார்கள்

No comments:

Post a Comment