Wednesday, November 25, 2009

சனி ஸ்தோத்ரம்

சனி ஸ்தோத்ரம்

இந்த சனி பகவான் துதி மிக பழமையானது. ரொம்பவும் அரிதானது. மிக்க பலன் அளிக்க வல்லது. கிடைப்பது அரிது. கிட்ட தட்ட 70வருஷங்களுக்கு முந்தி யாரோ எழுதி வைத்தது . மிக சக்தி வாய்/ந்தது. சனியின் உக்ரம் குறை ந்து ந்ல்லதே .ந்டக்கும்
காக்காயின் மேலேறி காக்காயின் மே லேறி கண்டால் அழகனென்பர்.
கண்ணுக்கு கரியரென்பர். பார்த்தால் அரியென்பர். பரம புருஷனென்பர்.
கரும்சட்டையும் சார்த்தி கருந்தவத்தால் மாலையிட்டு கருங்காதில்
குண்டலத்தை தான் தரித்து என்னை நினைப்பார்கள் ப ல பேர் மனதில் உண்டானால் அரி பக்தி .நான் கொடுப்பேன். ஆபரணங்கள் .நான் கொடுப்பேன். க்ட்டி பிரியாது கணவனுடன் வாழ வைப்பேன். புத்ர ச.ந்தானங்கள் குறையரவே நான் கொடுப்பேன்.சென்நெல் விளைய வைப்பேன். சித்தானை ஆட்வைப்பேன். கரூம்பு விளைய வைப்பேன். கட்டி மா பூக்கவைப்பேன். நஞ்சையோடு புஞ்சை போறாய் விளையவைப்பேன். பாஷைதலைவராயன் பட்டரையில் நெல் போட்டால் பழுதறவே நான் காப்பேன்.

என்னை நினைக்காதவர்களுக்கு கண் சனியாய் இருப்பேன் காவலருக்கு. தண்ட சனியாய் இருப்பேன் தூதுவருக்கு. வாக்கில் சனியாய் இருப்பேன் அன்னவருக்கு. போக்கில் சனியாய் இருப்பேன் புண்ணியருக்கு. ஏழரை நாட்டானாய் இருப்பேன் நான் எல்லோருக்கும். ஊரை விட்டு ஓட்டிவைப்பேன். ஊர் கழுவில் போட்டு வைப்பேன். மாயகுழலானை வயத்தை அடைத்து வைப்பேன். கறக்கும் பசுவை
கறவாமல் போட்டு வைப்பேன். இறை மாட்டை இடுப்பை ஒடித்து வைப்பேன். ஒத்தார்குழலான் கூரை உடுத்தி கொடிமேல் போட்டு
இருந்தால் ஏழங்குழலானார்க்கு எலியாய் போய் கடிப்பேன். சிரங்கு சொறிய வைப்பேன். சீலப்பேன் குத்த வைப்பேன். மாலக்குழலானை மான பங்கம் பண்னி வைப்பேன்.

என்னை நினைத்தவர்களுக்கு எள்ளலவும் பாவமில்லை. சனி பகவான் ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் மறவாமல் சொல்பவர்களுக்கு பின்னால் உமையும் இந்திரரே மூவரும் கூடி மகிழ்.ந்திடவே அம்ருதம் பிடித்தால் அம்ருதமே, மதியை கெடுக்கவந்தீராகிலும் தர்மா உமக்கு பரம்பரையாய் சனி பகவானே சரணம் சரணம்.

பண்டு பதறவே கணபதியே பதற் பதற கொம்பை ஒடித்தீர். அண்டர்கள் கடை.ந்த அம்ருதம் தன்னை ஆலகால விஷமாக்கி வைத்தீர். கொண்டவர் தன்னை விலங்கிலிட்டீர். கோமானே .ந்ல்ல சீமானே சண்டவர் போற்றும் தர்ம குருவே சரணம் சரணம். ந்ளனோடு நள்வத சேனைகளை .நாட்து விட்டு காடது கொண்டீர். பழகின ஊரில் எழுபது சேனைகள் என்பர்.பார்க்க போய பலி கொண்டீரே. இளம் தன் மார்தனில் செவ்வெண்ணை தீர சாமனி தொழுதேன். ஜென்ம சனியே சரணம் சரணம்.

திரௌபதி தன்னை துழிலுருஞ்சீர். சூர்பனகை தன்னை மூக்குருஞ்சீர் . அரவானை பலி கொண்டீரே. ஹரிச்ச்ந்திரனை அறவு க்டித்தீர். தறம் தர்மாநந்த குருவே சரணம் சரணம். ஜென்ம ராமர் வனத்திலே சீதையை சிறை வைத்தீர். தீவில்லாத இரண்டிலே துரியோதனன் சேனை மாண்டதும் தர்ம புத்திராளுக்கு .நாலிலே வனவாசம் போய்
ஒளி.ந்ததும், சத்ய மாஹாபலிக்கு ஆறிலே திருவடி வைத்ததும் எல்லாமடத்தில் வாலிக்கு பட்டமது கட்டி , பத்தாம் மடத்தில் வ.ந்தாலும் பலபேர். மனதில் உதியாமல் பண்ணிரண்டாவது மடத்தில் ராவணனுக்கு பார முடி வைத்ததும் இத்தேன், இணைத்தேன் என்காமல் ஏழ்ரை நாட்டானே சரணம் சரணம்.

R.Jagannathan.

Tuesday, November 24, 2009

நவக்ரஹ தசா புக்தி தோஷ.நிவாரண பாராயண க்ரமம்


நவக்ரஹ தசா புக்தி தோஷ நிவாரண பாராயண க்ரமம்


ஒருவரது வாழ்க்கையில் கிரஹங்கள் மாறி கொண்டே இருக்கும். நல்ல கிரஹங்கள் வரும் போது நல்லதே நடக்கும். மாறாக கெடுதல் வரும்போது அதன் உக்ரத்தை தணிக்க கீழ் கண்ட ஸ்தோத்ரங்களை பாராயணம் செய்தால் அமைதியும் நல்லதும் நடக்கும்.

இவை சேங்காலிபுரம் அனந்த ராம தீக்ஷதர் ராமாயணத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டி நமக்கு அளித்திருக்கிறார்.

சந்திர தசைக்காண தோஷ பரிகாரம்:
சுந்தர காண்டம் , 5வது சர்க்கம்:

தத: ஸ மத்யம்கதமம்ஸும.ந்தம் ஜோத்ஸ்னாவிதானம்
மஹதுத்வமந்தம் /
ததர்ஸ தீமாந்திவி கோஷ்டே வ்ருஷம் மத்தமிவ ப்ரமந்தம் //

சுக்ர புக்தி கெட்டிரு.ந்தால் 53-வது சர்க்கம்:

தஸ்ய தத்வசனம் ஸ்ருத்வா தஸக்ரீவோ மஹாபல:
தேசகாலஹிதம் வாக்யம் ப்ராதுரித்தமப்ரவீத் //

ராகு தஸா தோஷ பரிகாரம்:

தத: ப்ரஸ்ரவணம் ஸைலம் தே கத்வா சித்ரகானனம்
ப்ரணம்ய ஸிரஸா ராமம் ல்க்ஷ்மணம் ச மஹாபலம் //

சேனாபதீன்பஞ்ச ஸ் து ப்ரமாபிதான்
ஹ.நுமதா ஸானுசரான்ஸவாஹனான்

ஸமீக்ஷ்ய ராஜா ஸமரோத்ததோன்முகம்
குமாரமக்ஷம் ப்ரஸ்மைக்ஷதாக்ரத: //

குரு தஸா தோஷ பரிகாரம்:

ததோ ராவண.நீதாயா: ஸீதயா: ஸத்ரு கர்ஸன:
இயேஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாசரிதே பதி: //

ததோ ஜாம்பவதோ வாக்யமக்ரிஹ்ண/ந்த வ .நெளகஸ;
அங்கதுப்ரமுகா வீரா ஹனுமாம்ஸ்ச ம்ஹா கபி: //

சனி தஸா தோஷ பரிகாரம்:

தத:ஸ ரக்ஷோதிபதிர்மஹாத்மா
ஹனுமதாக்ஷே நிஹதே குமாரே

மன: ஸ்மாதாய தேந்த்ரகல்பம்
ஸ்மாதிதேஸேந்த்ரஜிதம் ஸரோஷம் //

வீக்ஷமாணஸ்ததோ லங்காம் கபி: க்ருதமணோரத:
வர்தமானஸமுத்ஸாஹா: கார்யஸேஷமசிந்தயத் //

பூய ஏவ மஹாதேஜா: ஹநுமான் மாருதாத்மஜ:
அப்ரவீத்ப்ரஸ்ரிதம் வாக்யம் ஸீதாப்ரதயய காரணாத் //

புத தஸா தோஷ பரிகாரம்:

தாம் து ராமகதாம் ஸ்ருத்வா வைதேஹீ வானரர்ஷபாத்
உவாச வசனம் ஸாந்த்வமிதம் மதுரயா கிரா //

இத்யுக்தா: ஸீதயா கோரா ராக்ஷஸ்ய க்ரோதமூர்ச்சிதா:
காஸ்சிஜ்ஜக்முஸ்ததாக்யாதும் ராவணஸ்ய தரஸ்வின:

ஸ முஹூர்த்தமிவ த்யாத்வா மனஸா சாதிகம்யதாம்
அவலுப்தோ மஹாதேஜா: ப்ராகாரம் தஸ்ய வேஸ்மன:

கேது தஸா தோஷ பரிகாரம்:

கநகரிசிரா காவ்யாக்யாதா ஸநைஸ்சரணோசிதா
ஸ் ரிதகுரு புதா பாஸ்வத் ரூபா த்விஜாதிபஸேவிதா/
விஹித விபாவ .நித்யம் விஷ்ணோ: ப்தே மணிபாதுகே
த்வமஸி மஹதீ விஸ்வேஷாம் .ந ஸுபா க்ரஹமண்டலீ //

R.Jagannathan.

Monday, November 23, 2009

ஸ்ரீ ராம மங்கள ஸ்தோத்ரம்ஸ்ரீ ராம மங்கள ஸ்தோத்ரம்


ஸ்ரீ ராம நாமமே தாரக மந்திரம் . ஸகல சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்கும் மந்திரம். மோட்சத்திற்கு வழி காட்டி. இதை சொல்லும் போதெல்லாம் மங்களமே உண்டாகும்.

மங்களம் கோசலேந்த்ராய மஹ.நீய குணாப்தயே /
சக்ரவர்த்தி த.நுஜாய ஸார்வ பௌமாய ம்ங்களம் //

வேதவேதாந்த வேத்யாய மேகஸ்யாமலமூர்த்தயே /
பும்ஸாம் மோஹநரூபாய புண்யஸ்லோகாய மங்களம் //

விஸ்வாமித்ராங்காய மிதிலா நகரீபதே: /
பாக்யாநாம் பரிபாகாய பவ்யரூபாய மங்களம் //

பித்ருபக்தாய ஸததம் ப்ராத்ருபி: ஸஹ ஸீதயா /
.ந்.ந்திதாகில லோகாய ராமபத்ராய மங்களம் //

த்யக்த ஸாகேதவாஸாய சித்ரகூட் விஹாரிணே /
ஸேவ்யாய ஸர்வயமி நாம் தீரோதராய மங்களம் //

சௌமித்ரிணா ச ஜாநக்யா சாபபாணாஸி தாரிணே /
ஸம்ஸேவ்யாய ஸதா ப்க்தாய ஸ்வாமி நே மம மங்களம் //

தண்டகாரண்ய வாஸாய கண்டிதாமர சத்ரவே /
க்ருத்ரராஜாய பக்தாய முக்திதாயாஸ்து மங்களம் //

ஸாதரம் சபரீதத்த பலமூலாபிலாஷிணே /
ஸௌலப்ய பரிபூர்ணாய ஸத்வோத்ரிக்தாய மங்களம் //

ஹ/நுமத் ஸமவேதாய ஹரீசாபீஷ்டதாயி.நே
வாலிப்ரமதநாயாஸ்து மஹாதீராய மங்களம் //

ஸ்ரீமதே ரகுவீராயஸேதுல்லங்கித ஸி,ந்தவே /
ஜிதராக்ஷஸ ராஜாய ரண தீராய மங்களம் //

ஆஸாத்ய நக்ரீம் திவ்யா மபிஷிக்தாய ஸீதயா /
ராஜாதிராஜ ராஜாய ராமபத்ராய மங்களம் //

மங்களாசாஸந பரைர் மதாசார்ய புரோகமை:
ஸர்வைச்ச பூர்வைராசார்யை: ஸத்க்ருதாயாஸ்து மங்களம்

R.Jagannathan.

Sunday, November 22, 2009

ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம்
ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம்


கல்விக்கு கடவுள் ஹயக்ரீவர். ஸ்வாமி தேசிகரின் திருவாக்கிலிருந்து முதலில் அவதரித்தது இ.ந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்தோத்ரத்தை ப்க்தியுடன் பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு உண்மையறிவும் உயர்ந்த வாக்கு வன்மையும் உண்டாகும் என்கிறார் ஸ்வாமி தேசிகர்.

ஜ்ஞாநாநந்தமயம் தேவம் .நிர்மல ஸ்படிகாக்ருதிம்
ஆதாரம் ஸர்வவித்யாநாம் ஹக்ரீவ முபாஸ்மஹே //

வ்யாக்யாமுத்ராம் கரஸரஸிஜை: புஸ்தகம் சங்கசக்ரே
பிப்ரத் பிந்நஸ்படிகருசிரேபுண்டரீகே நிஷண்ண: /
அன்லாநஸ்ரீ: அம்ருத விசதை அம்சுபி: ப்லாவயந்மாம்
ஆவிர்பூயாதநக மஹிமா மாநஸேவாகதீச: //

பொருளை விரும்புவோர்கள் ஜபிக்க வேண்டிய சுலோகங்கள்:

யா ஹி வைச்ரவணே லக்ஷ்மீ: யா சேந்த்ரே ஹரிவாஹணே
ஸா ராவண க்ருஹே ஸர்வா நித்யமேவானபாயிநீ //
யா ச ராஜ்ஞ: குபேரஸ்ய யமஸ்ய வருணஸ்ய ச /
தாத்ருசீ தத்விசிஷ்டா வா ருத்தீ ரக்ஷோக்ருஹேஷ்விஹ: //
ஸ்வர்கோயம் தேவலோகோயமி.ந்த்ரஸ்யேயம் புரீ பவேத்
ஸித்திர்வேயம் பராஹி ஸ்யாதித்யமன்யத: மாருதி:

R.Jagannathan.

Saturday, November 21, 2009

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டகம்
ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ .ந்ருஸிம்ஹ அஷ்டகம்ஸ்ரீமத கலங்க பரிபூர்ண ஸஸிகோடி
ஸ்ரீ தர மனோஹர ஸடாபடலகாந்த
பாலய க்ருபாலய பவாம்புதி நிமக்னம்
தைத்யவரகால.நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ

பாத கமலாவனத பாதகி ஜனானாம்
பாதக தவாநல பதத்த்ரி வரகேதோ
பாவ.ந பராயண் ஹராய மாம்
பாஹி கிருபயைவ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ

துங்க.நக பங்க்தி தளிஸாஸுர வராஸ்க்ருக்
பங்க.நவகுங்கும விபங்கில மஹோர:
பண்டித.நிதானி கடாலய நமஸ்தே
பங்கஜ .நிஷண்ண நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ

மௌளிஷு விபூஷணமிவாமரவராணாம்
யோகிஹ்ருதயேஷுச சிரஸ்ஸு நிகமானாம்
ராஜதரவி.ந்த ருசிரம் பதயுகம் தே
தேஹி மம மூர்த்னி நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ

வாரிஜ விலோசன மதந்திம தசாயாம்
க்லேச விவசீக்ருத ஸம்ஸ்த கரணாயாம்
ஏஹி ரமயாஸஹ சரண்ய விஹகானாம்
.நாத மதிருஹ்ய நரஸிம்ஹ ந்ரஸிம்ஹ

ஹாடக கிரீடவரஹார வநமாலா
தார ரசனா மகரகுண்டல மணீந்த்ரை:
பூஷிதமசேஷ நிலயம் தவவபுர்மே
சேதஸி சகாஸ்து நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ

இ.ந்து ரவி பாவக விலோசந ரமாயா:
ம.ந்த்ர மஹாபுஜ லஸத்வரதாங்க
ஸு.ந்தர சிராய ரமதாம் த்வயிமனோமே
.ந.ந்தி ஸுரெச நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ

மாதவ முகுந்த மதுஸுதன முராரே
வாமன ந்ருஸிம்ஹ சரணம் பவநதனாம்
காமத க்ருணிந் .நிகில காரண நயேயம்
காலமமரேசநரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ

அஷ்டகமிதம் ஸகலபாதக பயக்னம்
காமதமசேஷ : துரிதாமய ரிபுக்னம்
ய: படதி ஸந்தத மசேஷ: நிலயம் தே
கச்சதி பதம் ஸ நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹ

R.Jagannathan.

Friday, November 20, 2009

ஆபதோத்தாரண ஸ்தோத்ரம்.ஆபதோத்தாரண ஸ்தோத்ரம்.


ராம நாமமே தாரக ம்ந்த்ரம். கஷ்டங்களை விலக்குபவர். பீடைகளை ஒழிப்பவர். பயங்களை போக்குபவர். ஸர்வ மங்களங்களையும் தருபவர். ஒரு நாள் ஒரு தரம் சொன்னால் போதும்.

ஆபதாம் அபஹர்த்தாரம் தாதாரம் ஸர்வ ஸம்பதாம்
லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாம்யஹம் /

ஆர்த்தாநாம் ஆர்த்திஹந்தாரம் பீதாநாம் பீதி நாஸநம்
த்விஷதாம் காலதண்டம் தம் ராமசந்த்ரம் நமாம் யஹம்/

நம: கோதண்ட ஹஸ்தாய ஸந்தீக்ருத sசராயச/
கண்டிதாகில தைத்யாய ராமாய ஆபந்நிவாரிணே //

ராமாய ராமபத்ராய ராமசந்த்ராய வேதஸே /
ரகு.நாதாய .நாதாய ஸீதாபதயே .நம: //

அக்ரத: ப்ருஷ்டதsசைவ பார்ஸ்வதஸ்ச மஹாபலௌ /
ஆகர்ண பூர்ணதந்வாநௌ ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மண: //

ஸந்நத்த: கவசீ கட்கீ சாபபாணதரோ யுவா
கச்சந் மமாக்ரதோ .நித்யம் ராம: பாது லக்ஷ்மண:

அச்யுதாநந்த கோவிந்த.நாமோச்சாரண பேஷஜாத்
நஸ்யந்தி ஸகலரோகா: ஸத்யம் ஸத்யம் வதாம்யஹம்
ஸத்யம் ஸத்யம் புனஸ் ஸத்யம் உத்ருத்ய புஜமுச்யதே
வேதாச்சாஸ்த்ராத் பரம் நாஸ்தி ந்தைவம் கேசவாத்பரம் //

சரீரே ஜர்ஜரி பூதே வ்யாதிக்ரஸ்தே களேபரே
ஒளஷதம் ஜாஹ்நவி தோயம் வைத்யோ .நாரயணோ ஹரி:
ஆலோட்ய ஸர்வசாஸ்த்ராணி விசார்ய ச புந: புந:
இதமேகம் ஸுநிஷ்பநம் த்யேயோ .நாரயணோ ஹரி :

காயே.ந வாசா ம.நஸா இந்த்திரியைர் வா
புத்யாத்மநா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத்
கரோமி யத்யத் ஸகலம் பரஸ்மை
நாரயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி //

யதக்ஷர பதப்ரஷ்டம் மாத்ராஹீநந்து யத்பவேத்
தத்ஸர்வம் க்ஷ்ம்யதாம் தேவ.நாரயண .நமோஸ்துதே
விஸர்க்க பிந்து மாத்ராணி பதபாதாக்ஷராணி ச
ந்யூநாநி ச அதிரிக்தாநி க்ஷமஸ்வ புருஷோத்தம://

-----------------------------------------------------------------------------------------------
R.Jagannathan.


Thursday, November 19, 2009

ஸ்ரீ த்வாத நாமஸ பஞ்ஜரம்

ஸ்ரீ த்வாத நாமஸ பஞ்ஜரம்நாராயணனின் நாமம் ஒன்றே எல்லாவற்றிர்க்கும் அரும் மருந்து. எல்லா நாமங்களும் ஒரே ஸ்தோத்ரத்தில் காணும் ஸ்லோகம்.


புரஸ்தாத் கேசவ: பாது சக்ரீ ஜாம்பூநதப்ரபு:
பsச்சாந் நாரயண: sசங்கீ நீலஜீமூத ஸந்நிப: //

இந்தீவர தளஸ்யாமோ மாதவோர்த்வ்ம் சுதாதர:
கோவிந்தோ தக்ஷிணே பார்ஸ்வே தந்வீ சந்த்ரப்ரபோ மஹாந்/

உத்தரே ஹலப்ருத் விஷ்ணு: பத்பகிஞ்ஜல்க ஸந்நிப:
ஆக்நேய்யாம் அரவிந்தாபோ முஸலீ மதுஸூதந: //

த்ரிவிக்ரம: கட்கபாணிர் நிர்ருத்யாம் ஜ்வலநப்ரப:
வித்யுத்ப்ரபோ ஹ்ருஷீகேஸ: ஸ; பாஹ்யாநிதிஸி முத்கரீ//

ஹ்ருத்பத்மே பத்மநாபோ மே ஸஹஸ்ரார்க்க ஸமப்ரப:
ஸர்வாயுதஸ் ஸர்வசக்திஸ் ஸர்வஜ்ஞ்ஸ் ஸர்வதோமுக: //

இந்த்ரகோபக ஸங்காசபாசஹஸ்தோ sபராஜித:
ஸ் பாஹ்யாப்யந்தரம் தேஹம் வ்யாப்ய தாமோதரஸ்ஸ்தித/

ஏவம் ஸர்வத்ர மச்சித்ரம் .நாம த்வாதச பஞ்ஜரம்
ப்ரவிஷ்டோsஹம் .ந மே கிஞ்சித் பயமஸ்தி கதாசந:

பயந்நாஸ்தி கதாசந ஓம் நம இதி

R.Jagannathan.

Wednesday, November 18, 2009

ஸ்ரீ பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீ பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம்


ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவின் ஆயுதங்களான சக்ரம், சங்கம், கதை, ஸார்ங்கம், கட்கம் என்ற ஐந்து ஆயுதங்கள் .ந்ம்மை எப்போதும் காக்க காத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. தினமும் காலையில் ஒரு முறை தியானித்தால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.

ஸ்புரத் ஸஹஸ்ரார ஸிகாதி தீவ்ரம்
ஸுதர்ஸநம் பாஸ்கரகோடி துல்யம் /
ஸூரத்விஷாம் ப்ராணவிநாஸி விஷ்ணோ;
சக்ரம் ஸதாsஹம் சரணம் ப்ரபத்யே //

விஷ்ணோர் முகோத்தாநில பூரிதஸ்ய
யஸ்ய த்வநிர் தாநவ தர்ப்பஹந்தா /
தம் பாஞ்சஜந்யம் ஸஸிகோடிஸுப்ரம்
சங்கம் ஸதாsஹம் சரணம் ப்ரபத்யே //

ஹிரண்மயீம் மேரு ஸமாந ஸாராம்
கௌமேதகீம் தைத்ய குலைகஹந்த்ரீம்
வைகுண்டவாமாக்ராபிம்ருஷ்டாம்
கதாம் ஸதாsஹம் சரணம் ப்ரபத்யே //

ரக்ஷோsஸூராணாம் கடிநோக்ர கண்டச்
சேதக்ஷரச் சோணித திக்கதாரம்
தம் நந்தகம் நாம ஹரே: ப்ரதீப்தம்
கட்கம் ஸதாsஹம் சரணம் ப்ரபத்யே //

யஜ்ஜ்யாநித ஸ்ரவணாத் ஸுரணாம்
சேதாம்ஸி நிர்முக்த பயாநிஸத்ய:/
பவ.ந்தி தைத்யாசநி பாணவர்ஷி
சார்ங்கம் ஸதாsஹம் சரணம் ப்ரபத்யே //

இமம் ஹரே: பஞ்சமஹாயுதாநாம்
ஸ்தவம் படேத்யோsநுதிநம் ப்ரபாதே /
ஸமஸ்ததுக்காநி பயாநி ஸூகா. ஸந்தி:
பாபாநி நச்யந்தி ஸூகாநி ஸந்தி: //

வநே ரணே சத்ருஜலாக்நிமத்யே
யத்ருசயாssபத்ஸுமஹாபயேஷு
இதம் படந் ஸ்தோத்ரமநாகுலாத்மா
சுகி பவேத் தத்க்ருத ஸர்வரக்ஷ: //

R.Jagannathan.


Tuesday, November 17, 2009

ஸ்ரீ சக்கர த் தாழ்வார் ஸ்தோத்ரம.
ஸ்ரீ சக்கர த் தாழ்வார் ஸ்தோத்ரம்


சக்ரத்தாழ்வார் மஹாவிஷ்ணுவின் அம்சம். சகல உபாதைகளையும் போக்க வல்லவர். மலைபோன்ற ஆபத்துக்களையும் கடின்மான் அறுவை சிகிச்சைகளையும் மிக எளிதாக ஆக்கி பலனை அளிப்பவர். சனிக்கிழமை தோறும் நெய் விளக்கி ஏற்றி வைத்து பூஜித்தால் நல்ல பலனை காணலாம்.

தென் இந்தியாவில் 20 இடங்களில் சேவை சாதிக்கிறார்:
1. ஸ்ரீரங்கம். 2. திருக்குடந்தை. 3 திரு இந்தளூர். 4. திரு சித்திரக்கூடம். 5. திருதண்கால். 6. திருமோகூர். 7. திருக்கூடல் .8 ஸ்ரீ வில்லிப்புத்துர். 9. திருக்கோவிலூர். 10. திருக்கச்சி. 11. அஷ்டபுயகரம். 12. திருப்பாடகம். 13. திருப்பவளவண்ணம். 14. திருஎவ்வுள். 15. திருக்கடல்மல்லை. 16. திருவல்லிக்கேணி. 17. சிங்கவேழ்குன்றம். 18. மதுராந்தகம். 19. கூரம். 20. திருமழிசை ஆழ்வார்.
ஸ்ரீ சுதர்சன ஹோமம் கிரஹங்கள் என்றும் மங்களகரமாக இருக்கும்.

தியான ஸ்லோகம்:

சங்கஞ் சக்ரஞ்ச சாபம் பரசுமஸி மிஷூம் சூல பாசாங்கு சாக்னீன்
பிப்ராணம் வஜ்ரகேடௌ ஹலமுஸல கதா குந்த மத்யுக்ர தம்ஷ்ட்ரம். /

ஜ்வாலாகேசம் த்ரிநேத்ரம் ஜ்வலதனலநிபம் ஹார கேயூர பூஷம்
த்யாயேத் ஷட்கோண ஸமஸ்தம் ஸகலரிபுஜன ப்ராண ஸம்ஹார சக்ரம் //

ஸ்ரீ சுதர்சன ஹோமத்தில் ஸ்ரீ சுதர்சன மஹா மந்திரம்:

ஓம் க்ளீம் க்ருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபீவல்லபாய , பராய பரம புருஷாய, பரகர்ம , மந்த்ர , யந்த்ர தந்த்ர ஔஷதாஸ்த்ர சஸ்த்ராணி ஸம்ஹர
ஸமஹர ம்ருத்யோர் மோசய மோசய ஓம் நமோ பகவதே மஹா ஸூதர்சனாய தீப்த்ரே ஜ்வாலாபரிதாய ஸர்வ திக் க்ஷோபண கராய ஹூம் பட் பரப்ரஹ்மணே பரஞ்ஜோதிஷே ஸ்வாஹா //

ஸ்ரீ சுதர்சன காயத்ரி:

ஸூதர்சனாய வித்மஹே ஜ்வாலா சக்ராய தீமஹி தன்ன சக்ர ப்ரசோதயாத்//

ஸ்ரீ சுதர்சன ஷட்கம்:

ஸஹஸ்ராதித்ய ஸங்காஸம் ஸஹஸ்ர வதானாம்பரம்
ஸஹஸ்ரதோஸ் ஸஹஸ்ராரம் ப்ரபத்யேஹம் ஸுதர்ஸனம் //

ரணத்கிங்கிணிஜாலேந் ராஹஸக்னம் மஹாத்புதம்
வ்யாப்தகேசம் விரூபாக்ஷம் ப்ரபத்யேகம் ஸுதர்சனம் //

ப்ராகார ஸகிதம் மந்த்ரம் வதந்தம் சத்ருநிக்ரஹம்
பூஷணை: பூஷிதகரம் ப்ரபத்யேகம் ஸுதர்ஸனம் //

புஷ்கராஸ்ய மநிர்தேசம் மஹா மந்த்ரேண ஸம்யுதம்
சிவம் ப்ரஸன்னவதனம் ப்ரபத்யேகம் ஸுதர்ஸனம் //

ஹூம்கார பைரவம் பீமம் ப்ரபந்நார்திஹரம் ப்ரபும்
ஸர்வ பாப ப்ரசமனம் ப்ரபதேஹம் ஸுதர்ஸனம் //

அனந்த ஹாரகேயூர மகுடாதி விபூஷிதம்
ஸர்வ பாப ப்ரசமநம் ப்ரபத்யேகம் ஸுதர்ஸனம் //

ஏதைஷ் ஷட்பி ஸ்துதோ தேவோ பகவான் ஸ்ரீ ஸுதர்ஸன :
ரக்ஷாம்கரோதி ஸர்வாத்மா ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத் //

--------------------------------------------------------------

Saturday, November 14, 2009

ருண விமோசந .ந்ருஸிமஹ ஸ்தோத்ரம்


ருண விமோசந .ந்ருஸிமஹ ஸ்தோத்ரம்

கடன் தொல்லைகளால் கஷ்டப்படுபவர்கள் இந்த ஸ்தோத்ரத்தை பாராயணம் செய்தால் கடன் நீங்கி சுகமுண்டாகும்.

1. தேவதா காரிய ஸித்யர்த்தம் ஸ்பாஸ்தம்ப ஸமுத்பவம்
ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே //

2. லக்ஷ்ம்யாலிங்கித வாமாங்கம் பக்தா.நாம் வரதாயகம்
ஸ்ரீ.ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே //

3. ஆ.ந்த்ரமாலாதரம் ஸங்க சக்ராப்ஜயுத தாரிணம்
ஸ்ரீ.ந்ருஸிமஹம் மஹாவீரம் ருணமுக்தயே //

4. ஸ்மரணாத் ஸர்வ பாபக்..நம் கத்ரூஜம் விஷநாஸ.நம்
ஸ்ரீ.ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் .நமாமி ருணமுக்தயே //

5. ஸிம்ஹ.நாதே.ந மஹதா திக்த.ந்தி பயநாஸநம்
ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே //

6. ப்ரஹ்லாத வரதம் ஸ்ரீஸம் தைத்யேஸ்வர விதாரிணம்
ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே //

7. க்ரூரக்ரஹ பீடிதா.நாம் பக்தா.நாம் மயப்ரதம்
ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே //

8. வேதவேதா.ந்த யஜ்ஞேஸம் ப்ரம்ஹருத்ராதிவ.ந்திதம்
ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் மஹாவீரம் நமாமி ருணமுக்தயே //

9. ய.இதம் படதே .நித்யம் ருண்மோசன ஸம்ஜ்ஞிதம்
அ.ந்ருணீ ஜாயதே ஸத்யோ த.நம் ஸீக்ரம வாப்.நுயாத்

---------------------------------------------------------------------------
R.Jagannathan.

Friday, November 13, 2009

தந்வந்தரி பகவான்
தந்வந்தரி பகவான்தந்வந்தரி பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணூவின் அம்சம். பகவானுக்கும், தேவர்களுக்கும் நமக்கும் வைத்தியர். ஆயுர் வேத சிருஷ்டி கர்த்தா நமக்கும் நல்ல ஆயுளையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்க வல்லவர். அவரை தியானித்தால் சகல வியாதிகளும் நீங்கும்.

நோய்களை தீர்க்கும் மந்திரம்:

ஓம் நமோ பகவதே வாஸுதேவாய
தந்வந்தரயே அம்ருதகலச ஹஸ்தாய
ஸர்வாமய நாசநாய த்ரைலோக்ய நாதாய
ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணவே நம:

த்யான ஸ்லோகம்

சங்கம் சக்ர முபர்யதஸ்சக்ரயோர்
திவ்யௌஷதம் தக்ஷிணே
வாமேநாத்யகரேண ஸம்ப்ருத
ஸுதா கும்பம் ஜலுகாவளிம் /

பிப்ராண: கருணாம்ருத ஸூகசுர:
ஸர்வாமய த்வம் ஸக:
க்ஷிப்ரம் மே துரிதம் சிநந்து
பகவான் தந்வந்தரி : பாது ந :

.நமது முயற்ச்சியின் வெற்றி, .நம் குழ.ந்தைகள் படிப்பில் முன்னேற்றம், வேலையில் முன்னேற்றம் மற்றும் எடுத்த காரியம் வெற்றியடைய ஹயக்ரீவ பகவான் எப்போதும்.நமக்கு அருள் பாரிப்பார்.

ஸ்ரீ:

ஜ்ஞாநாநந்தமயம் தேவம் நிர்மல ஸ்படிகாக்ருதிம்
ஆதாரம் ஸர்வவித்யாநாம் ஹயக்ரீவ முபாஸ்மஹே //

வ்யாக்யாமுத்ராம் கரஸரஸிஜை: புஸ்தகம் ஸங்கசக்ரே
பிப்ரத் பிந்நஸ்படிகருசிரேபுண்டரீகே நிஷண்ண : /
அம்லாநஸ்ரீ அம்ருத விஸதை: அம்ஸூபி: ப்லாவயந்மாம்
ஆவிர்பூயாதநக மஹிமா மாநஸேவாகதீஸ :R.Jagannathan.
Tuesday, November 10, 2009

தமிழில் கட்டுரை


என்னுடைய அன்பார்ந்த நண்பர்களே வணக்கம் . இதுவரையில் நாம.உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் பல கட்டுரைகளை தந்தோம் . இனி இந்த பிளாக்கில் சில கட்டுரைகள் தமிழில் தரவிருகிறோம் . உங்களுடைய மேலான ஆதரவை தருமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். முதலில் ஸ்ரீ வைஷ்ண ஸ்தோத்ர மாலை என்னும் தலைப்பில் எல்லா வைஷ்ணவ ஸ்லோகங்களையும் ஒன்று திரட்டி எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் பார்க்க சுலபமாக இந்த வளையத்தில் தரவிருக்கிறோம் . எல்லாம் உங்கள் ஆசிர்வதங்களால் தான்.

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்தோத்ர மாலா


ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்தோத்ரம்

ததோ யுத்த பரிச்ராந்தம் ஸமரே சிந்தயா ஸ்திதம்
ராவணம் சாக்ரதோ த்ருஷ்ட்வா யுத்தாய ஸ்முஸ்பதிதம் //

தைவதச்ச ஸ்மாகம்ய த்ருஷ்டு மப்யாகதோரணம்
உபாகம்யா ப்ரவீத் ராமம் அகஸ்த்யோ பகவான் ருஷி: //

ராம ராம மஹாபாஹோ ச்ருணு குஹ்யம் ஸநாதனம்
யே.ந ஸர்வாநரீந் வத்ஸ்ஸ்மரே விஜயிஷ்யஸி //

ஆதித்யஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வ சத்ரு விநாசநம்
ஜயாவஹம் ஜபே .நித்யம் அக்ஷ்ய்யம் பரமம் சிவம் //


ஸர்வ மங்கள மாங்கல்யம் ஸர்வ சத்ரு விநாசனம்
சி.ந்தாசோக ப்ரசமனம் ஆயுர்வர்தந்த முததமம் //

ரச்மிம்ந்தம் ஸமுத்ய.ந்தம் தேவாஸூர நமஸ்க்ருதம்
பூஜயஸ்ய விவஸ்வ.ந்தம் பாஸ்கரம் புவநேச்வரம் //

ஸர்வதேவாத்மகோஹ்யேஷ தேஜஸ்வி ரஸ்மிபாவந.:
ஏஷ : தேவாஸுரகணாந் லோகாந்பாதி கபஸ்திபி :

ஏஷ: ப்ரஹ்மாசவிஷ்ணு: ச ஸிவ : ஸ்க.ந்த : ப்ரஜாபதி :
மஹேந்த்ரோ த்நத : கால : யம : ஸோமோஹ்யபாம் பதி :

பிதரோ வஸவ: ஸாத்யா ஹ்யஸ்வினௌ மருதோ மனு:
வாயுர் வஹ்னி: ப்ரஜா: ப்ராண :ருதுக்ர்தா ப்ரபாகர: //

ஆதித்ய: ஸவிதா ஸூர்ய: கக: பூஷா கபஸ்திமான் /
ஸூவர்ண்ஸ்த்ருஸோபானு: ஹிரண்யரேதா திவாகர:: //

ஹரிதஸ்வ: ஸஹஸ்ரார்ச்சி: ஸப்த ஸப்திர் மரீசிமான் /
திமிரோன்மதன் ஸம்பு: த்வஷ்டா: மார்தாண்டகோஸ்ம்ஸூமான்//

ஹிரண்யகர்ப: ஸிஸிர: தபனோ பாஸ்கரோ ரவி:
அக்னிகர்ப்போஸ்திதே: புத்ர: ஸங்க:ஸிஸிர: நாஸன:

வ்யோம.நாதஸ் தமோபேதீ ரிக் யஜுஸ் ஸாமபாரக:
கன வ்ரஷ்டி ரபாம் மித்ரோ விந்த்யவீதி ப்லவங்கம: //

ஆதபீ மண்டலீ ம்ருத்யு: பிங்களஸ் ஸர்வ தாபன:
கவிர் விஸ்வோ மஹாதேஜோ ரக்தஸ் ஸர்வபவோத்பவ:

நக்ஷத்ர க்ரஹ தாரணாம் அதிபோ விஸ்வ பாவன:
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்வாதஸாத்மன் நமோஸ்துதே:

.நம பூர்வாய கிரயே பஸ்சிமாயா த்ரயே நம:
ஜ்யோதிர் கணானாம் பதயே தினாதிபதயே நம:

ஜயாய ஜயபத்ராய ஹர்யஸ்வாய .நமோ.நம:
நமோ .நம ஸஹஸ்ராம்ஸோ ஆதித்யாய நமோ நம: //

நம உக்ராய வீராய ஸாரங்காய நமோ நம:
நம: பத்மப்ரபோதாய மார்தண்டாய நமோ நம:

ப்ரஹ்மேஸானாச்யுதேஸாய ஸூர்யாயாதித்யவர்ச்சஸே
பாஸ்வதே ஸர்வ பக்ஷாய ரௌத்ராய வபுஷே: நம:

தமோக்நாய ஹிமக்.நாய ஸத்ருக்.நாயமிதாத்ம.நே
க்ருதக்நக்நாய தேவாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம:

தப்தசாமீகராபாய ஹரயே விஸ்வகர்மணே
.நம்ஸ்தமோபி நிக்னாய ருசயே லோகஸாக்ஷிணே//

.நாஸயத் யேஷ வை பூதம் தமேவ ஸ்ருஜதி ப்ரபு
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ கபஸ்திபி:

ஏஷ ஸூப்தேஷூ ஜாகர்தி பூதேஷூ பரிநிஷ்டித
ஏஷவைவாக்.நிஹோத்ரம்ச பலம் சைவாக்.நிஹோத்ரிணாம்

வேதா: ச க்ரதவ: சைவ க்ரதூ.நாம் பலமேவ ச
யாநிக்ருத்யா.நி லோகேஷூ ஸர்வேஷூ பரமப்ரபு//

ஏநமாபத்ஸுக்ருச்ரேஷூ காந்தாரேஷூ பயேஷூச
கீர்த்யந் புருஷ: கச்சித் நாவஸீததிராகவ//

பூஜயஸ்வை.ந மேகாக்ரோ தேவதேவம்ஜகத்பதிம்
ஏதத்த்ரிகுணிதம் ஜப்த்வா யுத்தேஷூ விஜயிஷ்யஸி//

அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபாஹோ ராவணம் தவம்ஜஹிஷ்யஸி
ஏவ முக்த்வா ததாஸ்கஸ்த்யோ ஜகாம ச யதா கதம்//

ஏதத் ச்ருத்வா மஹா தேஜா .நஷ்டஸோகோஸ் பவத் ததா
தாரயாமாஸ ஸூப்ரீதோ ராகவ: ப்ரயதாத்மவான்//

ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வாது பரமம் ஹர்ஷ:மாப்தவான்
த்ரிராசம்ய ஸூசிர் பூத்வா தனுராதாய வீர்யவான் //

ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா யுத்தாய ஸமுபாகமத்
ஸர்வயத்னேன மஹதா வதே தஸ்ய த்ருதோஸ் பவத் //

அதரவி ரவதந் .நிரீக்ஷ்ய ராமம் முதிதமனாபரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாண:
நிஸி சரபதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வாஸூரகணமத்ய கதோவசஸ்த்வரேதி//

பானோ பாஸ்கர மார்த்தாண்ட சண்டரச்மே திவாகர
ஆயுர் ஆரோக்யம் ஐஸ்வர்யம் ஸ்ரியம் புத்ராம்ஸ்ச தேஹிமே //

இந்த ஸ்லோகம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் உள்ளது. இதை தினமும் படித்தால் சத்ரு பயம், கடன் தொல்லை, காய்ச்சல், முதலிய கஷ்டங்கள் விலகி, வியாபாரம், தொழில் படிப்பு விருத்தியாகி ஸர்வ காரியங்களும் ஜயம் உண்டாகும்.

காலையில் குளித்தவுடன் ஆசமனம் செய்து விட்டு ஜபம் செய்து பிற்கு மறுபடியும் ஆசமனம் செய்யவும்.


R. Jagannathan.SUMMARY ESSENCE OF BHAGAVAT GITA


SUMMARY

ESSENCE OF BHAGAVAT GITA

Lord Krishna in His divine oration clearly states that you need not be a Sanyasi to practice of renunciation. By remaining in Samsara or married life, it can be achieved as a means for attaining God. We divide them into many parts and briefly go through them.

Total renunciation of prohibited acts: We should not perform such acts through mind, speech and body acts that are prohibited by scriptures- low acts such as theft, adultery, falsehood, deception, fraud, oppression, violence taking intoxicated drinks and wrongdoing.

Renunciation of acts performed for the satisfaction of worldly desires:
Non performance of sacrifices, charities, austerities, worship and other in-born desires with a selfish motive for gaining objects of enjoyment-wife, progeny and wealth or with the object of curing diseases and terminating other forms of sufferings.

Total renunciation of worldly Thirst: the force of Karma gains Honor, fame, social prestige, wife, progeny, and wealth. To increase the same by unlawful and illegal means should be regarded as obstacles to God realization.

Renunciation of extracting service from others with selfish motives:
Demanding money, service by force for personal happiness and accepting money or gifts in the form of corruption for favors done, entertaining any other desires in the mind for getting by any means for self interest- all these things should be renounced.

Total renunciation of indolence and desires for the fruits of actions:
One should perform his duties of whatever nature like worshipping, service to elders etc without expecting any return and every form based on this should be renounced.

Renunciation of indolence in Devotion to God:
One’s supreme duty is to read and practice austerity, compassion, selfless service, and remaining calm and composed at the time of good, bad, and practicing constant jaba and prayer to God.

Total Renunciation of subtle desires, egotism:
All objects of the world is the creation of lord, they are transient and unreal. Only God is real. Understanding this basic thing one should organize his life, avoiding all subtle desires.

Once you are in this frame of mind all defects and vices having ceased to exist, virtues like ahimsa, truth, non-stealing abstaining from vilification, modesty, purity and spirit of service, charity, mind control, sense control, humility, cessation of desires, patience, peace of mind etc naturally grow in you and you can certainly realize God.

In our present time when every thing is moving fast we have been shown a simple path by Lord Krishna:

Sravanam kirthanam vishnoh
Smaranam pada-sevanam
Archanam vandhanam dasyam
Sakyam Atma-nivedhanam


This is the path for our salvation shown by the Lord and it can be done by all times, in any place, in any country, by any caste, by any gender with out observing any rituals. Miracles will happen and problems will be automatically solved and you will get perfect peace of mind and happiness.

R.Jagannathan.

Saturday, November 7, 2009

CHAPTER-VIII THE PERFECTION OF RENUNCIATION

CHAPTER-VIII

THE PERFECTION OF RENUNCIATION

In the final chapter, Arjuna sought the purpose of renunciation (Thiyagam) and the renounced life.

Krishna said: Giving up of activities based on material desires is called the renounced life (Sanyasam) Giving up the fruits of all activities is called thiyagam.

Many people say that all kinds of fruitive activities should be given up and some others say acts of sacrifice, charity and penance should be exempted.

Krishna says acts of sacrifice, charity and penance should not be given up but be performed which purifies the soul.

But they be performed without attachment and as a matter of duty

Prescribed duties should never be renounced and if done it is ignorance.

Any one who gives up the prescribed duties out of fear or bodily discomfort- it is not going to lea him to the elevation of renunciation.

Any one who performs his duty because it ought to be done and renounce all material association and all attachment to the fruits such renunciation is considered the best.

It is impossible for any one to give up all activities. However, he who renounces the fruits of activities is truly renounced.

For those who do not renounce the fruits of activities, his sin is carried away in succeeding births.

Action is qualified as the place of action, the performer, the various senses and different kinds of endeavor and finally the Supreme Soul.

Whatever right or wrong performed by man is caused by these five factors.

Those who have renounced the fruits of action, not motivated by false ego, and whose intelligence is not entangled, even if he happens to kill some one actually does not kill and he is bound by the action- He stress this point to Arjuna to instill the confidence.

Action is motivated by three factors: Knowledge, object of knowledge and the knower.

There are three kinds of knowledge: Action and performer of action.

The knowledge by which one sees that in every different body there is different type of living entity- this is mode of passion.

The knowledge by which one is attached with one type of work as the all in all-it is ignorance and is said to be the mode of darkness.

An action, which is regulated and without attachment, without love, hatred, or desire is the mode of goodness.

Action performed with out respect to scriptures and without concern with future bondage and violence is the mode of ignorance.

One who knows what ought to be done and what should not, what to be feared and what to be not feared is said to be in good mode. Who cannot distinguish between religion and irreligion, under illusion and darkness and strives always in the wrong direction is said to be in the mode of passion.

One who does with determination and steadiness accrued through practice of yoga, which controls the mind, life, and senses- he is in good mode.

If any one holds, the fruits of action are of the nature of passion.

Those who cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation and illusion is said to be in the mode of darkness.

Three kind of happiness: That which initially look like poison but at the end turn out to be nectar- it is happiness o f good.

Happiness derived out of contacts with senses, which at the beginning look like nectar and at the end turn into poison- the happiness of passion.
Happiness blind to self-realization, delusion, arises out of sleep, laziness and illusion- it is happiness of ignorance.

The duties of Brahmanas, Kshathriyas and the Vaisyas and other castes have been divided according to their in-born qualities.

Exhibition of valor, fearlessness, firmness, cleverness and steadiness in the battle, bestowing gifts and lordliness- all these constitute the natural duty of Kshathriyas.

Agriculture, rearing of cows and honest exchange of merchandise- these is the duties of Vaisyas and service to the society is the duty of other castes.

Subjugation of mind, enduring hardships in the discharge of the sacred duties, external and internal purity, straightness of mind and senses, belief in Vedic matters and study and practice the duties laid by scriptures and Vedas-all these are the duties of Brahmanas.

Any one keenly devoted to his duties attains perfection-he is said to be engaged to his inborn duties and reaches the highest consummation.

Man attains highest consummation by worshipping through his own natural duties.

Better is one’s own duties though devoid of merits still performed well- he does not incur sin.

One should not abandon one’s innate duty even though it may be tainted with blemish.

He whose intellect is untainted and unattached and who has subdued his mind reaches the heavenly abode through Sankhya yoga – the path of knowledge.

How to attain the state of action less which is the highest form of Jnanayoga-Endowed with pure intellect and regulated diet, living in a lonely place where there will not be sound and other objects of senses, controlling the mind, taking resolute stand of dispassion, got rid of material attraction and luxuries and tranquil heart- he is well qualified to attain the highest form of bliss.

The karma yogi attains my grace through performing his duties as per the scriptures and resigning all the fruits duties to the Supreme Being.

God abides in the heart of all creatures, causing them to revolve according to their karma.

By surrendering to Him alone, you shall attain Supreme peace.

Give your mind to me, worship Me, and bow to Me- then you fully qualify to reach me.

Resigning all your duties to Me, the all powerful and all supporting Lord, take refuge in Me- alone- I shall absolve you of all sins, worry not.

He who offering the highest love to Me, preaches the most profound gospel of Gita among My devotees, shall come to Me alone.

Whoever studies the Geetha-too shall he worship me through wisdom and sacrifice?

The man who hears the holy Geetha with reverence-will be liberated from sin and will certainly reaches to Me.

Thus, we come to the concluding chapter of the essence of Githa. In the next blog we summarize the essence of Githa, surrender all the works at the Lord’s feet with reverence, and bow before HIM.

R.Jagannathan.

Tuesday, November 3, 2009

CHAPTER- XVII THE DIVISIONS OF FAITH


CHAPTER- XVII

THE DIVISIONS OF FAITH

Arjuna asked Krishna a very important question about those who do not want to follow the regulations of scriptures but want to have their own method of worship.

Krishna explained: One’s faith can be of three kinds- in goodness (Sativa) in passion (Rajasika) and in ignorance (Tamasika).

The faith of all men conforms to their mental constitution. This man is said to be of particular faith according to the nature he has acquired.

Men of Sativa disposition worships God those of Rajasika worships demigods and demons and that of Tamasika worship the spirits of the dead and ghosts.

Men who practice hard penance of an arbitrary type not accepted by Scriptures, who are full of hypocrisy and egoism and are obsessed with desire, attachment and pride of power.

Those who understand his own position in relation with his body and Me-the Supreme Spirit dwelling in their heart know these senseless people to have demonic disposition.

Food also forms way of different form of qualities so also sacrifice, penance and charity.

Food which promotes longevity, intelligence, vigor, health, happiness and cheerfulness and which are sweet are dear to Satvika type of men.
Food which are bitter, acid, salty, over hot, pungent, dry and burning which cause suffering, grief and sickness are dear to Rajasika type of men.

Food which is half-cooked, or half-ripe, insipid, putrid, stale and polluted and which is impure is dear to Tamasika men.

The sacrifice as offered according to the Scriptures and who expect no return is satvika in character.

That sacrifices which is offered as mere a show or with an eye to its fruits is Rajasika in character.

A sacrifice, which has no respect for Scriptures offered without sacred chants and devoid of faith is Tamasika in character.

Worship of gods, the Brahmins, one’s elders, wiremen, purity and harmlessness is called bodily penance.

Words which do not hurt or annoyance, are truthful, agreeable and wholesome and follow the directions as laid down by scriptures , Vedas and sastras repeating the divine names- is called as austerity in speech.

Cheerfulness of mind, placidity, habit of contemplation on God, control of mind and perfect purity of inner feelings- all this is called austerity of the mind.

This three-fold penance performed with supreme faith by men expecting no return is called Satvika.

Penance performed for the sake of renown, honor and worship and other selfish gain yields uncertain and momentary fruits and this is Rajasika.

Austerity practiced through perversity with self-mortification is intended to harm others and this is Tamasika.

A gift bestowed with a sense of duty on one who is no benefactor and at a fit place and at suitable time and to a deserving person is pronounced as Satvika.

A gift bestowed with in a grudging spirit and with object of getting a service or reward is called Rajasika.

A gift without good grace and in a disdainful spirit, out of time and place and to undeserving person is called Tamasika.

From the beginning of creation, three words are used: OM, TAT, and SAT to indicate the Supreme Truth. These words are used by Brahmins while chanting the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme.

Therefore, acts of sacrifice, charity and austerity are always commenced by noble souls given to the recitation of Vedic chants with the utterance of the divine name OM.

All this belongs to God- this denoted by the application of TAT, acts of sacrifice, charity expecting no return from them.

The name of God SAT is employed in the sense of truth and goodness. So also steadfastness in sacrifice, austerity and charity.

An oblation, which is offered, a gift given, an austerity practiced and whatever deed is performed without faith will not bear anything.

R.Jagannathan.

Monday, November 2, 2009

CHAPTER- XVI DIVINE AND DEMONICAL PROPERTIES


CHAPTER- XVI
DIVINE AND DEMONICAL PROPERTIES

Lord Krishna now explains and define who are Sat Vic and with divine gifts.

Absolute fearlessness, perfect purity of mind, constant meditation, control of senses, worship of God even while doing his duties, respect for elders, performance of agnihotra, study and teachings of Vedas and other sacred books, sufferings in the charge of one’s sacred duties, straightness of mind, body and senses.

Non violence in thought and actions, truthfulness and geniality of speech, absence of anger even on provocation, disclaiming doer ship in respect of actions, composure of mind, abstaining from malicious gossip, compassion towards all creatures, absence of attachment to the objects of senses even during their contact with senses, mildness, sense of shame in transgressing against the scriptures of usage and abstaining from frivolous pursuits;

Sublimity, forbearance, fortitude, external purity, bearing enmity to none and absence of self-esteem- these are the marks of him who is born with the divine gifts.

Hypocrisy, arrogance and pride, anger, sternness and ignorance – these are the qualities of him who is born with demoniac properties.

The divine gifts are conducive to liberation whereas the demoniac gifts are conducive to bondage.

There are only 2- types of men in this world-divine nature and the other demoniac nature.

Men with demoniac nature know not what is right and possess neither external purity nor good conduct nor truthfulness.

They are without foundation, unreal and Godless- brought forth by mutual union of male, female, and conceived in lust.

Clinging to this false view these men of vile disposition and terrible deeds, these enemies of humankind prove equal only to the destruction of the universe.

Cherishing insatiable desires and embracing false doctrines through ignorance- these men of impure conduct move in this world full of hypocrisy, pride and arrogance.

Surrendering to innumerable desires and cares ending only with death-these men remain devoted to the enjoyment of sensuous pleasures and think that this is the highest form and limit of joy.

Bonded by hundreds of ties of expectations and giving themselves to lust and anger-these men strive to amass by unfair means hoards of money and other objects of desire for the enjoyment of sensuous pleasures.

They are greedy repeatedly even after acquiring plenty of wealth.

They boast that they have killed that enemy and will continue to kill other and that they alone the enjoyer of power, endowed with all supernatural powers, mighty, and happy.

They think that they are wealthy and own large family, will sacrifice to gods, will give alms, will make merry, blinded by ignorance, enveloped in the mesh of delusion and addicted to enjoyment of sensuous pleasures- their mind bewildered by numerous thoughts fall into foulest hell.

Intoxicated by wealth and honor- these men self conceited and haughty men worship God through nominal sacrifices for ostentation without following sacred rituals.

Given over to egotism, brute force, arrogance, lust and anger- these men hate Me.

These haters- sinful, cruel and vilest among men- I make them to be born repeatedly into demonical wombs in this world.

Desire, anger and greed- this triple gate of hell brings about the ruination of the soul – one should avoid all these three.

Freed from these three gates of hell- man works his own salvation and thereby attains the supreme Goal- GOD

Having cast aside the injunctions of the scripture, he who acts in an arbitrary way according to his own sweet will attains neither perfection nor the supreme goal nor even happiness.

For every one the Scripture alone is the guide- what has been prohibited should not be done, and you ought to perform only such action as is ordained by the Scriptures.

R.Jagannathan.

Sunday, November 1, 2009

THE LORD- SUPREME PERSON


CHAPTER- XV

THE LORD- SUPREME PERSON

Continuing His Exposition Lord Krishna said:

He who knows that the Peepul Tree ( Banyan Tree ) –which forms the creation, it is imperishable, its roots is God, its stem represents Brahma the Creator and its leaves are Vedas- understands the Vedas.

The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three gunas and having sense objects for their tender leaves. The twigs are the object of the senses. Its roots, which bind the soul according to its human actions in the human body, are spread in all regions-higher and lower.

The nature of this tree of creation does not on mature thought turn out what it is represented to be: for it has neither beginning nor end, not even stability. One should approach this with strong sense of detachment to know what it is.

Thereafter the man should diligently seek for that supreme state and once you reach hat state he never return to this world.

Those wise men who are free from pride and delusion, who have conquered the evil of attachment, who are in eternal union with God and who are completely free from all pairs of opposites reach the Supreme State.

Neither the heat or cold affect them, the jeevatma in this body is a particle of My own being and it is that alone, which draws round itself the mind and senses.

This Jeevatma which controls the body taking the mind and the senses from the body it leaves behind forthwith- migrates the body, which it acquires in the next birth.

Foolish cannot understand how a living entity can quit his body nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. However, one whose eyes are trained in knowledge can see all this.

Yogis are able to realize this self enshrined in their heart but the ignorant whose heart is not purified cannot see what is taking place in spite of their efforts.

I enter into each plant and by My energy, they stay in orbit. I become the moon thereby supplies the juice of life to all these vegetables.

I am the fire of digestion in the bodies of all living beings and I join with the air of live, outgoing and incoming (breath _) to digest the four kinds of food.

I am seated in every one’s heart and from Me come remembrance, knowledge and forgetfulness. By all Vedas I am to be known, I am the compiler of all Vedas, and I am the knower of all Vedas.

The perishable and the imperishable- these are the to kinds of Purusas in this world. Of these, the bodies of all beings are perishable while the Jeevathma or the soul is imperishable.

Besides this two, there is greatest living personality- The Supreme Soul-the imperishable Lord Himself who has entered the three worlds and is maintaining them.

Because I am transcendental, beyond both perishable and imperishable and because I am the greatest- I am celebrated in all the worlds and by Vedas as the Supreme Person.

Whoever knows Me as the Supreme Personality with out any doubt is the knower of every thing and is fully devoted to me.

This is the most confidential part of Vedic Scriptures and who ever understands this is a wise man and his mission in life is accomplished

R.Jagannathan.