Monday, August 3, 2009

Dynasties


Section 7 Dynast


Contents

1. Geneology of Man

2. Rulers of Manvantaras

3. Kaumara Srishti

4. Devas

5. Dakshan II

6. Dynasties (Solar, Lunar, Kuru)

7.1. Geneology Of Man

Creation through man and woman started when Brahma split himself into two as

Swayambu Manu
(ruler of Manvantra) and Satarupa

• SSwayambu Manu + Satarupa

• Kardama Rishi + Devahuti  Kapila Avatar

• Dakshan I + Prasuti  24 girls married to
• Ruchi Rishi + Ahuti

• Priyavaradhan

• Uttanapadan + Suruchi Uttaman
+ Suniti Dhruvan


7.2 Manvantara

7.2.1 Manus Rulers of Manvantara

During one day of Brahma , when he is awake and does creation, 14 Manus rule over the universe. Manu is the law maker for individuals and society.
The life span of Manu = 71.4 Chatur Yugas (1000/14) and is known as Manvantara.
Presently 7 th Manu is the ruler.

1. Swayambu Manu
2. Svaroshisha Manu
3. Uttama Manu
4. Tamasa Manu
5. Raivata Manu
6. Chakshusha Manu
7. Vaivasvatha Manu (son of Sun God; Dwapara Yuga –Krishna Avatar period)
Manus at 2,3,4 &5 are desendants of Priyavaradan.

7.2.2 Manvantara

Kalpa Sweta Varaha Kalpa
Para-ardha Dwitiya
Manu Vaivasvata
Gods Adityas, Vasus, Rudras Indran Purandara Sapta Rishis Vashista, Kashyapa, Atri, Jamadagni,
Gautama, Viswamitra, Bharadwaja
9 sons of Manu Ishvaku, Nabagan, etc.
Vishnu Vamana (son of Kashyapa & Aditi)

7.2.3 Veda Vyasas in Vaivasvata Manvantara (present 7th)

1. Swayambu
2. Prajapati
3. Usasanas
4. Brihaspati
5. Savitri
6. Mritya
7. Indra
8. Vasishta
9. Sarasvata
10. Tridhama
11. Trivrisha
12. Bharadwaja
13. Antariksha
14. Vapra
15. Trayyaruna
16. Dhananjaya
17. Kritanjaya
18. Rin
19. Bharadwaja
20. Gautama
21. Uttama
22. Vena
23. Samasushmapana
24. Risksha
25. Sakti (son of Vasishta)
26. Parasara
27. Jarat Karu
28. Krishna Dwaipayana (present)
29. Drauti (son of Drona)

7.2.4 SUTA
Suta means folk singers (Bards)/narrator of Puranas, who sing/tell stories. They are also known as
1. Pauranikar (advisor)
2. Kartantikar (writer)
3. Naimitikar (reader)
4. Kauhirstikar (astrologer)

The lineage of Sutas is given below

Sage Vasishta
|
Sakti
|
Parasara
|
Veda Vyasa (Krishna Dwaipayana)
|
Lomaharsana (disciples) Romaharsana

7.3 Kaumara Srishti

arayana rahma Sanat Kumars, Narada, Agni, Dharma, 9 Prajapatis etc.

Swayambu Manvantara

9 Prajapatis Spouse children

1. Bhrigu Kyati Maha Lakshmi

2. Pulastiyar Preeti

3. Pulahar Kshama

4. Kritu Sannadhi 64 Kalakiyars

5. Angiras Samrudhi

6. Marichi Sambhdi

7. Dakshan Prashuti (Swambhu Manu & Satarupa )
8. Atri Anasuya Soman, Dattatreya, Durvasa
Dakshan’s 24 daughters married as under other 8 Prajapatis
13 Dharma (son of Brahama)
Swaha Agni (son of Brahama)
Swatai Pitru
Sati Rudran
• Bhrigu (Prajapati) Kyati (Dakshan’s daughter)
/ / /
Data Vidata
SRI Ayati Niyati
Do Manu)
/
Pranan Mrigandu
Dyutiman Markandeyar
Ajawan Vedasiram

Atri Anasuya
---------------------------------------
/ / /
Soman (Moon) Datreyar Durvasa

Brahma Vishnu Sivan )

The three Gods were converted into children when they wished to test her chastity (pativrata)

• Vasishta + Urjai
/
Sakti
/
Parasara (author of Vishnu Purana)
/
Veda Vyasa (compiled Vedas etc.)
/
Sukar (enlightened king Parikshit)

Chaksusa Manvantara

Kashyapa’s 8 wives (children)
/
1. 12 Adityas)

2. Diti Daityas

3. Dhanu Danavas

4. Katru Serpants

5. Viantai Anuru & Garudan

6. Kalika

7. Tamra

8. Krotavacha

7.4 Devas, Gurus, Rishis, Visvedevas

7.4.1 33 Crore Devas
Children of Kashyapa & Aditi

12 Adityas
11 Rudras
8 Vasus
2 Aswini Kumars

Vaivasvata Manvantara )

12 11 Uj;uu;fs; Rudras 8 Vasus

1. Vishnu Haran jud; Dharan
2. Indran Bahaurupan Dhruvan
3. Aryama Trayambakan Soman
4. Data Aparajitan Ahan
5. Twasta Vrikshakapi Anilan
6. Bhusa Shambu Analan
7 Vivasvan Kaparthi Pradyushan
8. Savita Raivatan Prabhasan
9. Mitran Mrugavyathan
10.Varunan Sarvan
11.Amshu Kapali
12.Bagan

Pitru Devas : Vasu - Father / Rudran - G.father / Aditya - G.G.Father
Yagya Devas : Indran / Varunan / Kuberan

7.4.2 Sapta Gurus (7 Preceptors)

(at Uttamarkoil, near Srirangam, Trichy)

1. Deva Guru Brihapathi
2. Asura Guru Sukrachariar
3. Gyana Guru Subramanian
4. Para Brahma GuruBrahma
5. Vishnu Guru Varadarajan
6. Shakti Guru Soundarya Nayaki
7. Siva Guru Dakshinamurthy


7.4.3 Sapta Rishis
( Great Bear Constellations – move around Dhruv /Pole star)


Vasishtar Marichi

7.4.4 Visvedevas

9. Vayu Soman Dhanvantri


4. Varunan Brahma Indran

8. Yama


7.5 Dakshan II

(Chakshusha Manvantara)

Sishti Ribu Sakshisan Chakshusha

Bhrudu Venan Angan Uru

Prachinaburhi Prachetas Dakshan II

daughters 5000 sons Haryachvar 1000 sons Chapalachvar

Bhrudu headed Bhu Mandal in 6th Manvantara and restored her glory.
Dakshan II’s sons went in search of GOD on Narada’s advice and never returned. He, therefore, Cursed Narada to wander, die and be reborn.


60 daughters of Dakshan II were married as under :
no. Of wives no. Of children
1. Dharnan 10

2. Kashyapa 13 8 Agnis

3. Chandran 27 many

4. Kristanemi 4 16

5. Bahuputran 2 Wind, Sunshine,Rain

6. Angiras 2 Prathyakarasar ( Devas of Magic)
7. Bhrusasvan 2

7.6 Dynasty Chart

7.6.1 Surya Vamsa / Raghu Vamsa(Solar Dynasty)

Brahma Daksha Prajapathi Aditi * Kashyapa Vivasvan (Sun)

 Vaivasvata Manu Ikshvaku Nabhaga Nabhagan Ambarishan

 Puranjaya Mandhatri Sagar Asamanjan Ansuman
(Kakaustan)
 j Dilipan Bhagirathan Katwangan Raghu Dasarathan Rama * Sita

Ikshvaku Nimi (Videha) Janaka (Vaideha) (Vaidehi)

Rama - - Lav , Kush - - Hiranyanabhan - - Maru - - Sumitran (last in the Race – Kali Yuga)


7.6.2 Chandra Vansa/Hari Vamsa ( Lunar Dynasty )
(also known as Yadu Vamsa / Puru Vamsa)
Vishnu Brahma Atri * Anasuya Soman (Moon) Bhudan

 Pururavas | Dhanvantri Nahusan
Kadi * Kaushikan - - -> Yayati
|
Satyavati * Bhrigu (Rishigar) |
|
Renuka * Jamadagni Parasurama |

Krishna Karthaviryarjuna Karthviryan


7.6.3 Kuru Vamsa (Pandavas/Kauravas)


Dushyantan Bharatan Kuru Santanu Ganga Bhisma * (** 8 sons thrown in river)
|- - - - - - - - - - Parasara Satyavati
| |
Vyasa ( Krishna Dwaipayanar) | - - - - - - - - - - - - - - - -
| | |
Vichitraviryan Chitrangadan (died in childhood)
| *
Amba & Ambalika
|
Dhritarashtran Pandu Vidur
* *
Gandhari Kunti & Madri


100 Kauravas (Duryodhan) Karna & Pandavas
Yudhistir (Yama/Dharma)
Bhim (Vayu/Wind)
Subhadra * Arjuna (Indran)
| Nakula (Aswini Kumars)
| Sahadevan (Aswini Kumars)
|
|
Abhimanyu * Uttara Parikshit Janamejeyan (Kaliyuga) Kshmegan (last)


Collected, prepared, edited by R.Jagannathan and R. Devanathan

No comments:

Post a Comment